Telefon +48566560000

Zamknij (x)

Reklamacje

Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego na zasadach określonych w ustawie Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: Maximus Jakub Strzelecki z siedzibą przy ul. Dworcowa 49, 86-300 Grudziądz.

Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie za pomocą wiadomości e-mail na adres: kontakt@game-master.pl

Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy: kontakt@game-master.pl , bądź listownie na adres firmy: Maximus Jakub Strzelecki z siedzibą przy ul. Dworcowa 49, 86-300 Grudziądz.

Rozpatrzenie reklamacji związanej z świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.

Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.

 
Gwarancja


Sprzedawane produkty posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, którym jest producent. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez punkty serwisowe producentów lub przez Sprzedającego w przypadkach wskazanych w dokumencie gwarancji. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

Każdy produkt zawiera instrukcję w języku polskim. Używanie produktu niezgodnie z instrukcją, jego przeznaczeniem, w przypadku uszkodzeń powstałych z winy Klienta powoduje, że reklamacji nie uwzględnia się.

Reklamacje z tytułu rękojmi

Sprzedający odpowiada za wadę fizyczną lub prawną produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego: Maximus Jakub Strzelecki z siedzibą przy ul. Dworcowa 49, 86-300 Grudziądz.

Reklamowany z tytułu rękojmi towar można wysłać na koszt Sprzedającego, na adres Sprzedającego: Maximus Jakub Strzelecki z siedzibą przy ul.Dworcowa 49, 86-300 Grudziądz.

Sprzedający rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie